Dr. Andrew Wakefield a jeho hypotéza

Následující příběh je příkladem jednoho z největších zneužití autority a médií moderní doby v oblasti vědy. Dr. Andrew Wakefield zažehl svou prací jiskru, která vedla ke zmatení veřejnosti, odmítání očkování, vypuknutí epidemií i nabourání důvěry k vědeckým postupům. I přes dávné vyvrácení jeho myšlenky a ne zrovna obsáhlé původní práci, žije domněnka „očkování způsobuje autismus“ v lidech nadále.

Je k dispozici velké množství na první pohled kvalitního materiálu. Já budu vycházet přímo z práce a slov Dr. Wakefielda přičemž budu téměř ignorovat mimo-vědecké záležitosti kolem celé kauzy. Dnes, po tak dlouhé době a tolika dalších studiích, v podstatě nehraje roli, jestli lhal, nebo ne. Pokud se bavíme výhradně o platnosti jeho hypotézy, samozřejmě.

Úvod

Dr. Andrew Wakefield je lékař, bývalý chirurg a gastroenterolog, bývalý zaměstnanec Royal Free Hospital v Londýně. V širokou známost vyšel pro svou hypotézu poprvé publikovanou v časopise The Lancet 28. února roku 1998 ve studii:

Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children

V češtině můžeme říct ilealní lymfonodulární hyperplazie, nespecifická kolitida a pervazivní vývojová onemocnění u dětí. Poněkud více v češtině je to zmnožení lymfatického tkaniva v tenkém střevě, zápal v tlustém střevě a vývojové poruchy, jako autismus, u dětí. Spolu s ním je pod prací podepsáno dalších dvanáct autorů.

Na studii navazuje další z roku 2002 publikovaná v časopise Journal of Clinical Pathology s názvem:

Potential viral pathogenic mechanism for new variant inflammatory bowel disease

Do češtiny můžeme přeložit jako potencionální mechanismus virové patogeneze nové varianty zánětlivého onemocnění střeva. Podívejme se na oba články trochu blíže.

Rychlý rozbor

Zaměřme se na první studii z roku 1998. Pokud jste to ještě neudělali, zkuste si ji přečíst. Má jen pět stran a je volně dostupná, viz výše, přičemž lépe čitelnou verzi najdete zde. Je o dvanácti dětech, u kterých se vyvinula vývojová porucha, nejčastěji autismus, a to v devíti případech. Rodiče dětí vypověděli, že vývojovou poruchu pozorovali v osmi případech po očkování MMR vakcínou, v jednom případě po prodělaných spalničkách a v ostatních po zánětu středního ucha. Navíc mělo každé z nich střevní problémy. Děti byly podrobeny řadě vyšetření, jako biopsii, lumbální punkci, magnetické rezonanci nebo elektroencefalografii.

Autoři interpretují výsledky takto:

We identified associated gastrointestinal disease and developmental regression in a group of previously normal children, which was generally associated in time with possible environmental triggers.

což můžeme přeložit jako:

Objevili jsme časovou souvislost mezi gastrointestinálním onemocněním a vývojovou poruchou u dříve normálních dětí, s možností spuštění vnějšími vlivy.

Dr. Wakefield a kol. tedy lidově tvrdí, že „cosi, co se dostane do střev, způsobí poškození mozku“. Opakuje to třeba i v tomto videu, v čase 4:30. Ono cosi má být virus spalniček. A ten se má do střev dostat z vakcíny MMR.

Ze studií plyne následující zjednodušený model:

mmr

Podívejte se na tabulku zachycující nálezy ve střevech dětí:

a druhou se zachycenými vývojovými poruchami:

Tyto tabulky jsou vlastně všechno. Nepotřebujete matematiku ani speciální znalosti, abyste studii vstřebali.

Uveďme pro přehlednost několik faktů:

 • Jedná se observační studii, navíc bez použití kontrolní skupiny.
 • Data o časové souslednosti byla získávána na základě vzpomínek rodičů.
 • Bavíme se o dvanácti dětech.

Co je možná pro některé zastánce Wakefieldovy hypotézy překvapivé, on sám ve studii označuje vztah za nepotvrzený:

We did not prove an association between measles, mumps, and rubella vaccine and the syndrome described.

tedy:

Neprokázali jsme vztah mezi vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a popsaným syndromem.

Shrňme ještě jednou, co se vlastně stalo. Do nemocnice přišlo 12 dětí, jejichž rodiče vzpomínali na dobu, kdy se u nich začalo projevovat zpomalení ve vývoji. Někteří z těchto rodičů dali do souvislosti zmíněné negativní změny a očkování. Děti byly podrobeny četným zákrokům, z nichž vyplynulo, že spousta z nich má zánět ve střevech. Změny chování byly dány do časové souvislosti se střevními problémy, kde jako možný spouštěč byla označena vakcína MMR.

Na chvíli odskočme ke druhé zmíněné studii z roku 2002. Zatímco ta předchozí byla primárně zaměřena na vztah mezi zánětlivým onemocněním střev a poškozením mozku, tato už hovoří o vztahu mezi MMR a onemocněním střev. U 75 pacientů celkově z 91 s diagnostikovaným a potvrzeným zánětlivým onemocněním střev byl pozitivní nález viru spalniček ve střevní tkáni. Byla též vytvořena kontrolní skupina, ve které bylo ze 70 dětí pozitivních 5. Závěr autorů je:

The data confirm an association between the presence of measles virus and gut pathology in children with developmental disorder.

česky pak:

Data potvrzují vztah mezi přítomností viru spalniček a patologií střev u dětí s vývojovou poruchou.

Můžeme shrnout následovně: pomocí PCR byla zjištěna přítomnost viru spalniček ve střevech dětí. Pokud nevíte, co PCR je, nemohu si odpustit toto video. Jako medicínský laik nemám ke studii víc do dodat.

Co z původní práce z roku 1998 vyplývá? Jen a pouze to, že na základě vzpomínek některých rodičů má očkování vakcínou MMR časovou souvislost s negativní změnou ve vývoji dítěte.

Hypotéza pod lupou

Předně je třeba říct, že studie z roku 1998 ani v nejmenším neprokazuje kauzální souvislost. Z její povahy to ani není možné. Není zrovna kvalitním argumentem ani pro onu uvažovanou časovou souvislost, neboť je vystavěna na vzpomínkách rodičů. Je to prostě jen takový nápad.

Abychom si ujasnili co je to časová souvislost. Když řeknu:

Petr se vrátil z práce a zahrál si na kytaru

říkám tím jen to, že poté, co se Petr vrátil z práce, zahrál si na kytaru. Neříkám tím, že si zahrál na kytaru, protože se vrátil z práce, neříkám, že by si nezahrál, kdyby se z práce zrovna nevrátil. Jsou to prostě jen dvě akce, které se staly za sebou.

Dovolte mi též zmínit komentář Dr. Paula A. Offita a Dr. Jeffreyho S. Gerbera ze studie Vaccines and Autism: A Tale of Shifting Hypotheses:

Because ∼50,000 British children per month received MMR vaccine between ages 1 and 2 years—at a time when autism typically presents—coincidental associations were inevitable.

česky:

Protože v Británii dostane vakcínu MMR zhruba 50 000 dětí měsíčně mezi prvním a druhým rokem života, což je doba kdy se autismus obvykle projevuje, jeví se náhodná asociace jako nevyhnutelná.

Začnu zmínkou o druhé studii z roku 2002. Světový expert na PCR Dr. Stephen Bustin okomentoval postup vědeckého týmu tak, že jejich práce probíhala v naprosto nevyhovujících podmínkách a výsledky testů jsou tudíž absolutně neprůkazné. Jednoduše proto, že si nepohlídali základní věci, které jsou pro PCR potřeba. Můžete mu věřit, nebo nemusíte. Když mu věřit nechcete, klidně považujte studii za validní. Na celkový závěr to nemá vliv, neboť hypotéza potvrzená pouze autorem původní práce, viz dále, není zrovna dvakrát silná.

Vraťme se k článku z roku 1998. Povšimněte si dětí s čísly 2, 6, 7 a 9. U nich se projevily problémy se střevy až po problémech s vývojem chování. Není to zvláštní? Jaké opravdu dobré důkazy pro uvažovanou hypotézu vlastně máme?

Uvažujme na chvíli obecněji. Vznikla řada studií, která se zabývala hypotézou „vakcíny způsobují autismus“. Jádro tvoří množina známá jako čtrnáct studií (Fourteen Studies), jejíž seznam a další můžete nalézt třeba zde. Žádná z nich platnost hypotézy nepotvrdila.

Pořádně se na daný web podívejte, protože velmi názorně ukazuje myšlení odpůrců očkování a možná spousta zastánců Wakefieldovy hypotézy uvažuje podobně. Studie v tomto seznamu podrobili autoři, odpůrci očkování, kritice, kde každá dostala bodové hodnocení. Výsledná hodnota je součtem čtyř kategorií:

 • Položení správné otázky (0-10 bodů).
 • Konflikt zájmů (0-10 bodů).
 • Schopnost zobecnění (0-10 bodů).
 • Po-publikační kritika (0-10 bodů).

Nejlepší dosažené skóre je 5 bodů. V součtu za všechny čtyři kategorie. Objevují se i četná záporná hodnocení. Opět jako součet čtyř nezáporných čísel. Takové věci mě dokáží pobavit. Pro podrobnější rozbor můžete kouknout tady, já se zaměřím na jednu:

Lack of Association Between Measles Virus Vaccine and Autism with Enteropathy: A Case-Control Study

která byla ohodnocena celým jedním bodem. Vyjádření na webu zní:

This study is intended to refute the Wakefield study mentioned above. However, it made one critical distinction from the Wakefield approach: it didn’t recruit for the subset of children with autism who regressed after MMR vaccination. That, combined with a very small sample size, renders the results nearly meaningless. […]

česky:

Tato studie má za cíl vyvrátit Wakefieldovu studii. Nicméně se autoři dopustili jedné zásadní odchylky od Wakefieldova postupu: nezajistili coby pokusnou skupinu děti s autismem, u kterých nastala regrese ve vývoji po očkování vakcínou MMR. Tento fakt, v kombinaci s velmi malým počtem dětí, vede k tomu, že je studie téměř bezcenná.

U množiny dětí ve Wakefieldově studii byla regrese ve vývoji po vakcíně MMR vyslovena rodiči, a to na základě vzpomínek. Hypotéza „MMR vede k autismu“ přece musí být ověřitelná a zopakovatelná. Kdyby vakcína MMR vedla k autismu, tak povede k autismu, i když si někdo nemyslí, že vede a že tam je časová souvislost. Bez ohledu na názor rodičů. K druhé výtce. Studie bere v potaz 25 dětí s autismem a zánětlivým onemocněním střev a 13 dětí pouze s onemocněním střev jako kontrolní skupinu. Vzpomínáte kolik jich měl Dr. Wakefield a kol.? Dvanáct.

Hypotézu můžeme i dle studií rozdělit na dvě části:

 1. Virus spalniček z MMR způsobí zánět ve střevech.
 2. Zánět ve střevech způsobí poškození mozku.

Pokud máte zájem o další shrnutí a vizuální popis celé záležitosti, doporučím video s českými titulky rozdělené na první a druhou část. Autor rozdělil celou hypotézu na tři body, první dva stejné jako u mě, kde ke každému dodal alespoň jednu studii. Žádná z nich daný vztah nepodporuje. Ve videu bohužel nenajdete zdroje; doplním je sám.

Studie k bodu 1)

Measles, mumps, and rubella vaccination and bowel problems or developmental regression in children with autism: population study

Spojené království, 473 dětí.

Studie k bodu 2)

No Evidence for A New Variant of Measles-Mumps-Rubella–Induced Autism

Spojené království, 262 dětí.

Jako bonus přiložím i další tři zmíněné ve videu výše.

Studie o neexistenci vztahu mezi MMR a autismem

Do children who become autistic consult more often after MMR vaccination?

Spojené království, 71 dětí.

Neurologic Disorders After Measles-Mumps-Rubella Vaccination

Finsko, 309 dětí.

Age at First Measles-Mumps-Rubella Vaccination in Children With Autism and School-Matched Control Subjects: A Population-Based Study in Metropolitan Atlanta

Spojené státy, 624 dětí.

Dvě složky hypotézy Dr. Wakefielda se nepotvrdily, jakožto ani obecný vztah mezi vakcínami a autismem. Máme velmi dobrý důvod považovat ji za vyvrácenou. Konec hry.

Zatím nebylo na celé situaci nic moc zvláštního. Nějací lidé napsali studie, přičemž tvrzení v nich se později nepotvrdila. To se stává. Jenže tento případ je poněkud odlišný. Ještě jednou upozorňuji, že nezávisle na dále řečeném je hypotéza Dr. Wakefielda neprokázaná, pokusy selhaly, a právě naopak máme silné argumenty pro její zamítnutí.

Přesto odpovězme na zásadní otázku…

Proč je Dr. Wakefield symbol?

Jak pro antivax, tak pro vědce. I když pro každou ze skupin jinak. Musím teď zabrousit mimo samotný výzkum, a to přímo do lidské stránky celé záležitosti. Až doteď se nestalo nic zvláštního. Vyšla studie s návrhem hypotézy, ta se nepotvrdila a vlastně spousta dalších prací na podstatně větší množině lidí ukázala opak. Někdo se začal ptát „jak je možné, že to vyšlo Wakefieldovi?“.

Jeho přístup byl na veřejnosti od samého začátku dost vyhraněný, i když jsou závěry přímo ve studiích dost vágní. Před samotným vydáním článku v The Lancet proběhla 26. února 1998 související tisková konference, kde z úst Dr. Wakefilda zaznělo:

I can’t support the continued use of these three vaccines, given in combination.

česky:

Nemohu podporovat očkování kombinovanou vakcínou MMR.

Což je dost zvláštní. Proč by něco takového tvrdil, když ve studii nic podobného nezmiňuje? Ještě dříve 4. února 1998 bylo vydáno video s prohlášením, jehož částečný přepis najdete tady. Několikrát zopakuje totéž, kde situace postupně konverguje k myšlence:

INTERVIEWER: So you’re saying that a parent should still ensure that their child is inoculated but perhaps not with the MMR combined vaccine?

DR ANDREW WAKEFIELD: […] that is my feeling, that the, the risk of this particular syndrome developing is related to the combined vaccine, the MMR, rather than the single vaccines.

česky:

REPORTÉR: Takže vy říkáte, že rodiče by své děti měli dát očkovat, ale ne kombinovanou MMR vakcínou?

DR ANDREW WAKEFIELD: […] mám pocit, že riziko této vývojové poruchy souvisí s kombinovanou MMR vakcínou spíše než monovalentní vakcínou.

Proč něco takového tvrdí? Zaměřme se na dítě číslo 4 ve studii z roku 1998. Možná jste si všimli, že se od ostatních liší v jednom detailu; bylo před očkováním MMR očkováno monovalentní vakcínou proti spalničkám. Po aplikaci monovalentní vakcíny došlo k lehkému zpomalení ve vývoji a po následné aplikaci MMR k prudkému zhoršení.

Mezi lety 2003 a 2011 publikoval investigativní novinář Brian Deer své slavné pátrání, které vedlo až k absolutnímu potopení Dr. Wakefielda.

Podívejme se na záležitost, která mi neustále vrtala hlavou. Co má pořád s tou monovalentní vakcínou? Ukázalo se, že Dr. Wakefield roku 1997 patentoval svou novou monovalentní vakcínu. Umíte si představit větší konflikt zájmů? Mno, čtěte dále.

V roce 1996 dostal Dr. Wakefield zaplaceno od právníků, mezi nimi byl i Richard Barr, kteří zastupovali rodiče dětí, kteří byli přesvědčeni, že jim MMR vakcína poškodila dítě a způsobila autismus. Samotné právníky Dr. Wakefield nepopírá, třeba zde v čase 5:30. Co však popírá je, že by peníze dostal přímo on. Brian Deer se tomu obsáhle věnuje a přikládá i scany souvisejících dokumentů. Ať už tak či tak, byly tam peníze a byl tam patent, což nebylo ve studii přiznáno.

Možná jste už zažili stesky odpůrců očkování, že testování vakcín a léčiv obecně je vždy špatně, protože je placeno výrobcem. Přátelé, je snad naprosto normální, že výrobce zajišťuje testování svého výrobku. Kdo by to měl platit? Já něco vyrobím a nechám ostatní zaplatit výzkum, jestli je to vůbec funkční a bezpečné? To, co předvedl Dr. Wakefield, je opravdový konflikt zájmů. Takhle to vypadá, ne že výrobce musí zaplatit testování.

Nad doktorem Wakefieldem visel obrovský problém. Všeobecná lékařská rada (GMC), přesněji panel pro posuzování způsobilosti k praxi analyzovala materiály poskytnuté Deerem a další a dospěla k závěru, který je pro kariéru každého odborníka smrtící:

Wakefield was found to have acted „dishonestly and irresponsibly“ and to have acted with „callous disregard“ for the children involved in his study, conducting unnecessary and invasive tests.

česky:

Wakefield jednal nečestně a nezodpovědně, a jednal též s bezohlednou lhostejností s dětmi zapojenými do své studie prováděním zbytečných a invazivních testů.

Záznam celého stání si můžete přečíst zde. Má 143 stran.

Bližší informace o vyšetřeních, kterým byly děti podrobeny můžete nalézt tady. Mimo jiné mu bylo prokázáno, že na zmíněné zákroky neměl potřebné povolení etické komise, i když ve studii tvrdí opak. Můžeme opět nahlédnout na materiály nasbírané Deerem, kde je v tabulce vidět rozdíl mezi tím, co bylo schváleno, a tím, co bylo publikováno. Jako pověstná třešinka, skoro by se chtělo říct cherry picking, pak vypadá poznámka pod čarou, kde se dozvíme, že původní počet dětí pro studii v roce 1998 měl být 30. Proč se tam nakonec dostalo jen 12, zůstává nevysvětleno.

Z těchto důvodů byl vyškrtnut z registru lékařů. Důvodem tedy nebyla jeho kontroverzní studie, ale to, co bylo za ní. Můžeme ještě pro úplnost uvést tabulky ukazující, jak údajně manipuloval s daty.

Krátké shrnutí. V roce 2004 odstoupilo 10 ze 13 autorů, což vedlo k částečnému odvolání studie. Odvolána docela (retracted) byla roku 2010:

Following the judgment of the UK General Medical Council’s Fitness to Practise Panel on Jan 28, 2010, it has become clear that several elements of the 1998 paper by Wakefield et al are incorrect, contrary to the findings of an earlier investigation. In particular, the claims in the original paper that children were “consecutively referred” and that investigations were “approved” by the local ethics committee have been proven to be false. Therefore we fully retract this paper from the published record.

česky:

V návaznosti na rozhodnutí panelu vyhodnocujícího způsobilost k praxi Všeobecné lékařské rady Spojeného království 28. ledna 2010, je zjevné, že více prvků Wakefieldovy studie z roku 1998 je chybných a v rozporu s dřívějším šetřením. Zejména prohlášení ve studii, že děti byly vybrány podle toho, jak přicházely a ne záměrně přebírané vědeckým pracovníkem, a že vyšetření byla schválená etickou komisí, byly prokázány jako lživé. Z těchto důvodů plně odvoláváme studii ze zveřejněných záznamů.

Pro mnohé laiky, kteří dostali odpověď na palčivou otázku „co způsobuje autismus“ je Dr. Wakefiled symbolem pravdy. Odvážný člověk, který se nebál a vystoupil a byl za to systémem semlet a zadupán do země. To, že mluvil o 12 dětech a sám označil vztah za neprokázaný, na tom nic nemění. Wakefield měl pravdu. Tečka. Přičemž otázka „ale v čem vlastně, když ve studiích nic přesvědčeně netvrdí?“ je tak nějak vytěsněna.

Pro odborníky je symbolem podvodu a ukázkou, čeho všeho je schopen ne příliš kvalitní výzkum v kombinaci s médii. Napadlo vás, jak se to vůbec dostalo na veřejnost? Není zrovna běžné, že by se víceméně malá studie takto rozletěla. Kdo roznesl tu novinku po celém světě, přičemž nějak zapomněl, že se zabýváme dvanácti dětmi a závěr je nepotvrzený? Byla to média.

Závěr

Je v podstatě úplně jedno, jestli věříte oficiálním závěrům ohledně Dr. Wakefielda. Na tom, že je jeho hypotéza vyvrácena, to vůbec nic nemění. Tedy, ať už věříte na spiknutí, konspirace, bůhvíco, faktem je, že máte v ruce nepotvrzenou studii na dvanácti dětech. Dvanácti dětech. I kdyby nebyla zmanipulovaná, ten rozsah práce, který následoval a hypotézu rozmetl z ní dělá zcela irelevantní materiál.

Opravdu má smysl budovat své názory na základě něčeho takového? Zapomeňte na „mám doma autistické dítě a způsobilo to očkování“. Máme v rukách silné důkazy proti. Zapomeňte na to, co si přečtete na internetu, co říkají laici, či lidé, co na dané problematice vydělávají. Z finančního hlediska není nad to vymyslet problém, který neexistuje, a pak ho za peníze řešit. Myslete na to.

Ve vědě pracujeme na principu vyvrácení hypotéz. Z principu jde o neustálé pokoušení existujících myšlenek, které se tímto snažíme ověřit. Práce na téma 1 + 1 je rovno dvěma jistě nevzbudí takový ohlas, jako 1 + 1 není rovno dvěma. Nuže, máme hypotézu:

Vakcína MMR způsobuje autismus

Jak jsme si ukázali výše, není zrovna kvalitně zpracovaná, přičemž máme řadu studií proti ní. Můžu dát seznam dalších, kde jich je více než sto. Všechny jsem je nečetl, ale náhodný výběr vypadá v pořádku. Na vysvětlenou, sem tam se stane, že někdo předloží seznam článků, přičemž když na pár kouknete, je zjevné, že jsou v něm chyby či studie tvrdící něco jiného. Tady se mi to nestalo.

Co je velmi důležité pro veřejnost a hlavně rodiče, je fakt, že studie byla stažena. Odborníci na více frontách zjistili vážné pochybení a nebyli ji schopni reprodukovat, přičemž předložili spoustu důkazů proti ní. Můžete klidně spát a nebát se očkování.

Za poměrně bizarní považuji fakt, že i když je sám Dr. Wakefield pro očkování dětí, tak je stejně antivax často brán jako důvod proč vůbec neočkovat. Podívejte se na toto video čas 10:25.

Nikdy jsem neřekl neočkujte. Jen říkám, že by měla být možnost vybrat monovalentní vakcínu místo kombinované.

Mějte to na paměti, když vám bude někdo tvrdit opak. Dr. Wakefield a kol. neměli pravdu, a co více, důkazy jasně ukazují že…

… Tečka.

P.S. : Nelze nezmínit obrovskou meta studii, která uvažuje více než 1 000 000 dětí se zcela jasným výsledkem – rozdíl mezi pravděpodobností vývojové poruchy u očkovaných a neočkovaných dětí je zanedbatelný.

P.P.S. : Poněkud odlehčenější náhled na problematiku očkování a autismu nabízí též dvojice Penn a Teller v tomto videu se slovenskými titulky.

P.P.P.S. : V celém článku tituluji Wakefielda jako doktora. Nejde o chybu. Byl sice vyškrtnut z registru, ale titul získaný studiem medicíny mu zůstal.

P.P.P.P.S. : Víte o nějaké kvalitní studii, pokud možno neprováděné Dr. Wakefieldem a jeho spolupracovníky, která by jeho hypotézu potvrzovala? Nechejte prosím v komentáři.

Tags: ,

O autorovi:

Věčný milovník kritiky, skepse a pokládání otázek. Vyžívá se v nekonečných argumentačních duelech, kde neexistuje cíl a nic není probráno tak do hloubky, aby se už nedalo pokračovat dále.

55 Responses to “Dr. Andrew Wakefield a jeho hypotéza”

 1. Tučna o afére Wakefield a očkovanie | Lovci šarlatánov Says:

  […] Tučna o afére Wakefield a očkovanie […]

 2. Honey badger Says:

  http://www.slobodavockovani.sk/news/preco-zdravotnicki-predstavitelia-zasli-do-takych-krajnosti-aby-umlcali-dr-andrewa-wakefielda/
  viz ctrl-f: „28 štúdií z celého sveta, ktoré podporujú kontroverzné zistenia doktora Wakefielda:“

  Pretetel som prvych 5. Je to cele zo stranky Mercola, avsak tie studie su publikovane v odbornych casopisoch a ich abstrakty dostupne na Pubmede. U 2., 3. a 4. je spoluautor Wakefield. 5. studia nepotvrdzuje hypotezu, je o niecom inom. Studie 1-4 potvrdzuju 2. cast hypotezy = link medzi zanetlivym onemocnenim strev a autizmom.

 3. Pavel Vlašánek Says:

  Díky. Ten vztah mezi zánětlivým onemocněním střev a autismem už jsem dále nerozepisoval i když jsem původně chtěl.

 4. Zdenek M Says:

  Uvítal bych, kdyby jste druhý vztah rozepsal :-). Vím, že to sežere asi spoustu času, ale kéž by většina informací na internetu byla zpracována v podobné kvalitě. Zajímavá studnice poznání.

 5. Pavel Vlašánek Says:

  Díky Zdeňku. Obecně je vztah brán jako nepotvrzený. Onemocnění střev s autismem souvisí, ale pokud se nepletu, zánětlivé onemocnění střev se do souvislosti dát nepodařilo. Nějaké informace můžete najít zde:

  http://www.rozhlas.cz/leonardo/clovek/_zprava/autisticka-strevni-bakterie–1001410

  Do tohoto článku jsem téma nerozepisoval, abych ho ještě více nenatahoval. Nevím, jestli se budu tématu druhého vztahu někdy v budoucnosti věnovat a rozepisovat ho, ale pravděpodobně ne; pokud kolem toho nebude kontroverze, která by mě zaujala 🙂

 6. Honey badger Says:

  Znova dodam k vyssie uvedenym 28 studiam. Wakefield tvrdi(l), ze jeho vyskum bol replikovany. Nie, v tych 28 studiach nebol. V tych studiach sa v drvivej vacsine nehovori o MMR, ani o osypkovom viruse. Vacsina z nich riesi GI problemy u autistov (bez vztahu k osypkovemu virusu a MMR).

  https://www.youtube.com/watch?v=6dX4JTS4FoQ od 4:36

  28 studii:
  http://leftbrainrightbrain.co.uk/2013/05/07/studies-supporting-andrew-wakefield/
  http://justthevax.blogspot.cz/2011/05/still-no-independent-confirmation-of.html

  V niektorych studiach bol replikovany a vysledok je jednoznacny:
  „The work reported here eliminates the remaining support for the hypothesis that ASD with GI complaints is related to MMR exposure. We found no relationship between the timing of MMR and the onset of either GI [gut] complaints or autism. We also could not confirm previous work linking the presence of MV [measles virus] RNA in GI tract to ASD [autism] with GI complaints.“
  http://www.blacktriangle.org/blog/?p=1833

 7. Marie Says:

  Zdravím. Děkuji Pavle za slíbený rozbor studie. V podstatě je to tak jak už jsem jinde psala i já 🙂 Jde o to,že tohle rozmázla media a bohužel tak,že to neprospělo ani jedné straně…Tohle je moc medií.
  A antivax má studii jako posvátnou krávu a provax zase naopak jako důkaz o tom,že Wakefield lhal.
  Ani jedna strana není dobře..
  Ta spojitost se spalničkovým virem,to už jsem Vám taky psala,jinde i jsem Vám vlastně tu studii posílala,tak to opravdu stojí za zamyšlení. Jakým jiným způsobem by se k těm dětem tento virus dostal,když ne očkováním,uvážíme-li,že spalničky jsou už dnes spíše vzácným onemocněním?? :-/

  Co se týče střetu zájmů a tím co dr. Wakefield řekl. Myslím si,že to byl střet zájmů,ale taky ne zcela. Přeci jen on měl pravdu,žádný monopol není v pořádku a ve vakcínách už vůbec. To znamená,že by měly být monovakcíny…
  To že sám jednu patentoval,no sám víte,že něco patentovat není to samé jako ji prodávat 🙂
  To že dostal zaplaceno-ano stejně nesprávné jako když výrobci vakcín platí své studie 🙂
  Takže ještě jednou díky za pěkně zpracovaný článek
  I když s Vámi v mnohém nesouhlasím,v tomto článku jsem uhodil hřebíček na hlavičku

  Jen bych Vás chtěla upozornit,aby jste si napříště dával pozor na různá doporučení pokud chcete vyznít opravdu nestranně 🙂 To znamená nedoporučovat ani očkování,ani neočkování-pak bohužel Vaše aktivity budou mít nádech podjatosti 🙂
  To se mi krapet nelíbí v článku ta věta nebojte se očkování
  Víte očkování není neškodný koktejlek 🙂 Dokáže mít neuvěřitelné NÚ a předpokládám,že je znáte,protože už jsme se my i jiní o nich x krát bavili…Proto nebagatelizujte a trochu respektu by neškodilo
  S pozdravem Marie 🙂

 8. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím Marie a děkuji za komentář,

  ad „Jakým jiným způsobem by se k těm dětem tento virus dostal,když ne očkováním,uvážíme-li,že spalničky jsou už dnes spíše vzácným onemocněním??“) vzhledem k vážnému pochybení při aplikaci PCR se bohužel vůbec nedá říct, že tam nějaký virus byl.

  ad „Myslím si,že to byl střet zájmů,ale taky ne zcela.“) velký problém je to, že to zamlčel. Ať už považujete takovou věc za střet zájmů nebo ne, neuvedení takovýchto faktů je obrovská „chyba“.

  ad „Jen bych Vás chtěla upozornit,aby jste si napříště dával pozor na různá doporučení“) co tím myslíte? 🙂 V článku doporučuji jen podívat se na videa.

  Též velmi pečlivě dbám, aby cokoliv co tvrdím bylo podepřeno studiemi, které řádně cituji. Nevymýšlím si věci např. podle toho jak se mi hodí.

  Nezlobte se, ale ostatní věci jako koktejlek a neuvěřitelné NÚ už beru jako takový folklór a nebudu se k nim nějak blíže vyjadřovat 🙂

 9. Marie Says:

  Můžete klidně spát a nebát se očkování. toto je ve Vašem článku,to ve mě vzbuzuje to co jsem popsala výše 🙂
  Slova jako „koktejlek“ jsem měla dát do uvozovek 🙂 Ale doufám,že si tu zas až tolik nehrajeme se slovíčky a také doufám,že komentář byl pochopen tak jak měl být pochopen 🙂
  Doufám,že nežádoucí účinky vakcín nepodceňujete :-/
  Marie

 10. Pavel Vlašánek Says:

  Aha, soustředil jsem se přímo na slůvko doporučuje 🙂 Vzhledem ke všemu co jsem zde k dané problematice sepsal, nulovému počtu článků proti, žádným odborníkům proti, prakticky všechno do čeho dloubnu se nakonec rozsype… ano, troufám si tvrdit, že bát se očkování je iracionální a nesmyslné. Samozřejmě pokud lékař neřekne jinak v tom kterém konkrétním případě.

  Se slovíčky si nehrajeme, napsal jsem to trochu nadneseně 🙂 Rozumím co jste chtěla sdělit, ale na toto téma už bylo napsáno tolik a odpůrcům tolikrát vyvráceno, že pokud nenapíšete velmi konkrétně co máte na mysli + studii (ideálně nějakou novou), nikam dále se neposuneme.

  NÚ nepodceňuji, dávám jim přesně takový důraz jaký si z hlediska statistiky zaslouží. Možná bych mohl sepsat článek k čemu se to dá přirovnat.

 11. Marie Says:

  Pavle jen dotaz. Já Vám posílala tuto studii
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1187154/pdf/mp55000084.pdf
  I tato studie byla vedena špatně? Tam si myslím dr. Wakefield vůbec nefiguruje,nemýlím se? Tudíž má otázka o spalničkovém viru je stále ve vzduchu 🙂
  Marie

 12. Pavel Vlašánek Says:

  Nečetla jste můj článek příliš pozorně, Marie 🙂

  Váš

  Potential viral pathogenic mechanism for new variant inflammatory bowel disease

  cituji, a dokonce jsem kvůli něj rozdělil hypotézu na dvě části. Jak se můžete přesvědčit, Dr. Wakefield je spoluautor.

  Právě tento se týká onoho vážného pochybení při aplikaci PCR, která nebyla ošetřena proti false-positive výsledkům. Nechtěl jsem psát detaily, protože jsou mimo můj obor, tak jsem jen citoval vyjádření odborníka.

  Každopádně, studie vyšla roku 2002 a od té doby se, pokud vím, nereprodukovala. Sám v článku uvádím i studii, která hypotézu s virem ve střevech přímo vyvrací. I kdyby tedy ta z roku 2002 netrpěla vážným pochybením, je velmi nedůvěryhodná, neboť se za 12 let nepodařila doložit. Reprodukovatelnost výsledků je při tom jeden ze základních kamenů vědy.

 13. Marie Says:

  Děkuji Pavle,máte pravdu,byl spoluautorem…
  http://www.rizikaockovani.cz/soubory/ukazky/Varovne-signaly-ockovani-2610201209380830401.pdf
  můžete se prosím mrknout na stranu 210 ???
  Profesorka Strunecká zde píše,že má 27 vědeckých studií o tom,co se děje ve střevech autistických dětí…
  Je pravdu těžké najít pravdu,myslím,že bude někde uprostřed

 14. Pavel Vlašánek Says:

  Děkuji Marie,

  ten seznam mi byl hned nějak povědomý a taky že jo. Srovnejte s:

  http://leftbrainrightbrain.co.uk/2013/05/07/studies-supporting-andrew-wakefield/

  Myslím, že je všeobecně uznáván názor, že se ve střevech autistů něco děje. Ale že to něco způsobuje virus spalniček, nebo snad přímo něco v důsledku MMR, je pokud vím vyvráceno (nepotvrzeno).

  Nečetl jsem všechny práce ze seznamu, ale hned první dvě o spalničkách vůbec nehovoří (+ Dr. Wakefield je u té druhé spoluautor). Časem si ale projdu vše. Případně, vy jste je četla? Hovoří některá o viru spalniček ve střevech autistů? Krom čísla 5.

  DODATEK: pro zajímavost. Koukám, že už se seznamu někdo věnoval a napsal pár řádek ke každé studii:

  http://justthevax.blogspot.cz/2011/05/still-no-independent-confirmation-of.html

  Nevím nakolik je to spolehlivé, nemám ještě prostudováno.

 15. Eathishit Says:

  Myslim ze k teme…

  CDC Whistleblower revealed

  Senior government scientist breaks 13 years of silence on cdc’s vaccine-autism fraud

  http://vimeo.com/user5503203/review/103711143/91f7d3d4d8

 16. hric Says:

  doplnim tu este nieco pre zaujimavost a vasu zaslepenost a neuveritelnu naivitu
  http://www.slobodavockovani.sk/news/poslanec-americkeho-parlamentu-incestny-vztah-americkeho-uradu-verejneho-zdravotnictva-s-vyrobcami-vakcin-by-mal-byt-dokladne-presetreny/

 17. hric Says:

  dako sa tu nikto nevvijadruje k novemu skandalu okolo MMR wakciny ..Hm?!!!
  To nemate ktomu nic napisat…

 18. maja Says:

  Velice podnětná diskuze, děkuji jejich aktérům, byť jsem nepročetla úplně vše, mám několik dotazů:

  Pokud je něco neprokázané, je to nutně vyvráceno?
  Jaký vliv a na co, má neprokázání nějaké hypotézy na fakt, že v důsledku nějakého úkonu dochází k poškození organizmu, byť jenom v nějakém procentu?
  To, že organizmus je poškozen více nebo méně, jak ovlivňuje potřebu nějaké společnosti vytvářet dojem potřebnosti v zájmu ochrany zdraví organizmu?
  Pane Vlašánku, rozumím Vaší aktivitě tak, že se pokoušíte najít pravdu. Vzhledem k tomu, že je to velice subjektivní záležitost, pravdu nelze najít. Nicméně chápu, že je možné, že více lidí vnímá jednu událost v čase a prostoru stejně a tak je domněnka pravdy násobená, čímž se stává více objektivní. V každém případě se budou vždy projevovat příznaky té subjektivní, aniž si to uvědomujeme.
  Výstup pro mne: Ať se bude snažit kdokoliv, jakkoliv, cokoliv prokázat, vždy za tím bude nějaký zájem a cíl. Přemýšlím nad důvody všech a jsem si jista, že mohou být jenom dva: ten ku prospěchu, nebo škodit. Otázkou je, ke kterému přidáme svůj hlas. Který jsme schopni pochopit? A jak? A také je otázkou, co je signálem, který nás upozorňuje, že jdeme správně?
  Držím Vám jinak palce, děláte hodně pozitivní práce. Byť vnímám rozdíl v subjektivním pohledu na věc, chápu, že je potřeba mít možnost vidět události z různých úhlů pohledu. Pohodové dny přeji.

 19. Pavel Vlašánek Says:

  Majo,

  nechytejte mě příliš za slovo prosím, použité výrazivo je dost citlivé na správnou interpretaci.

  Je rozdíl mezi „neprokázané“ a „vyvrácené“. Teorie Dr. Wakefielda je vyvrácena. Ne nepotvrzena, ale vyvrácena. Bylo by opravdu pozoruhodné, kdyby tady popisovaný jev byl, ale žádná z desítek (možná stovek?) studií na miliónech dětí zůstal neobjeven. Znáte nějakou studii pro? Tato už není relevantní; je retracted. Proti máme ten zbytek.

  Dopouštíte se ve své úvaze omylu. V přírodních vědách nehrajeme na subjektivní názor. Nic takového. Máme jen fakta a ta jsou pro všechny stejná. Je úplně jedno, jestli někdo věří v A, když realita je B. Pravdu lze najít docela dobře, protože realita se dá změřit, zvážit, apod.

  Subjektivní pohled, vlastní názor, selský rozum… nemůžou v souboji s fakty vyhrát a věda to jsou fakta.

 20. pajko lajko Says:

  zaujimave je ze vinasac s CDC dal na pravu mieru ako to je s MMr a autizmom a dako sa tu toho nikto nechce chytit zeby sa tu niekto bal pravdy?
  ani sa nedivim lebo by sa sam zosmiesnil..
  pravda vzdicky vide na svetlo. rad by som bol aby sa ktomu vyjadril pan Vlasanek co velmy pochybujem lebo by musel uznat ze sa mylil. ved je jasne ze CDC nemoze falsovat vyskumi ved to sa neroby, boze a fakt CDC falsovalo vyskumi ktore potvrdzuju MMr spojitost s autizmom.

 21. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím Pajko,

  článek na toto téma bude k dispozici pravděpodobně příští týden. I když ne ode mě.

 22. maja Says:

  Pane Vlašánku, nevím jak a kdo vyvrátil, že MMR není důvodem vzniku autizmu. Vím jedno, že vakcína MMR je aplikovaná jako jediná na celém světě. Vím, že proběhlo 24 různých studií, které měly vyvrátit souvislost mezi MMR a autizmem a pod 21-ti z nich je podepsán Poul Thorsen, dánský lékař, který zpronevěřil miliony dolarů z grantů a mělo mu loni hrozit už 260 let vězení.
  A že MMR je prostě v něčem špatně, někteří lidé umí říct naplno https://www.youtube.com/watch?v=WsLuR3X6cpg&list=PLJpPObXpZncOfT0bG2ghgkVb2Nxjd_b Jakou mají zkušenost, taková je pravda. Je to fakt? To nikdo neobelhá. Nad tím lze pouze kroutit nevěřícně hlavou.
  Teorie vyvrácena nebyla, naopak, fakt, že v CDC utajili skutečnost ji potvrzuje. Osobně to vnímám tak, že očkování v tuto chvíli není o ochraně veřejného zdraví, ale o ochraně soukromých zdrojů z veřejných prostředků. To je fakt, který mě osobně nikdo nevyvrátí. Tím ale neříkám, že by nemohlo fungovat očkování, jako bezpečná ochrana před nakažením nějakou nemocí. V tuto chvíli však z těch vakcín, které tvrdošíjně společnost povinně tlačí do našich malých mimin neznám takovou, která by to dokázala.

 23. Pavel Vlašánek Says:

  Četla jste vůbec ten můj článek Majo? Víte třeba, že základní kámen celé hypotézy byl rozdrcen a zneplatněn?

  Nevím jestli má smysl opakovat psané výše.

 24. Eathishit Says:

  Pavel Vlašánek Says:
  Září 11th, 2014 at 7.50

  Zdravím Pajko,

  článek na toto téma bude k dispozici pravděpodobně příští týden. I když ne ode mě.

  ??? Clanok dako stale nieje ,,,

 25. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím,

  právě je ve fázi kontrolního čtení a diskuzí 😉

 26. Eathishit Says:

  No to dako dlho citate…???
  Stoho asi nebude nakoniec nic…

 27. Pavel Vlašánek Says:

  Vypadá to, že se dočkáte už příští týden.

 28. Eathishit Says:

  cakam cakam a stale nic….

 29. Pavel Vlašánek Says:

  Dával jsem na facebook už před pár dny. Odkaz je:

  http://hbockovanie.blogspot.de/2014/10/cdc-vs-brian-hooker.html

 30. Martin M. Says:

  S tvrzením, že vakcíny nezpůsobují autismus, bych byl opatrný.
  Žádna ze studií to nedokázala. Pouze pracují s pravděpodností a porovnáním.

  Naproti tomu tvrzení, že vakcíny pravděpodobně nezpůsobují autismus, už jsem ochoten akceptovat.

 31. Taky skoro doktor Says:

  S tvrzením, že na Marsu nežijí velcí růžoví sloni bych byl opatrný.
  Žádná studie to nedokázala. Pouze pracují s pravděpodností a porovnáním.

  Naproti tomu tvrzení, že na Marsu pravděpodobně nežijí velcí růžoví sloni, už jsem ochoten akceptovat.

  VB

  P.S.
  Prostě jistota je jistota.

 32. Pavel Vlašánek Says:

  Děkuji, chtěl jsem napsat něco podobného 🙂

  Problém je ten, že mechanismus vzniku autismu z vakcín nebyl nikdy popsán (!), studie mající za cíl přesvědčit se zda tomu tak je, dopadly negativně (!) a jediná studie, která to všechno spustila je dnes rozcupována (!). Nezbylo tedy nic.

  Není důvod myslet si, že vakcíny způsobují autismus, stejně jako není důvod myslet si, že ho způsobuje chleba s máslem. Nebo že na Marsu žijí velcí růžoví sloni.

 33. Marie Says:

  Ahoj Pavle,
  i když vím,že tento web Sloboda očkovania pro tebe není důvěryhodný,určitě se proklikáš na knihu v anglickém jazyce a originál. Ale zdá se mi to zbytečné,myslím,že slovenský jazyk ovládáme téměř všichni 🙂
  Je opravdu zajímavé si přečíst i druhou stránku věci.
  A přiznávám,že po přečtení třech kapitol mu prostě věřím….
  Nejvíc mě dostala informace ze druhé kapitoly,že dítě číslo 2. dostalo vakcínu proti MMR ve 4 měsících života. Myslím,že to by neudělal snad žádný doktor…A oni to udělali..
  No,prostě jestli budeš mít chvilinku,tak se na to mrkni.
  Odkazy na studie jsou v článku…
  Marie

 34. Pavel Vlašánek Says:

  Ahoj,

  zaregistroval jsem, že se chystá překlad. Rád se podívám.

  Zapomněla jsi na odkaz, ale myslíš asi tohle, že?

  http://www.slobodavockovani.sk/news/dr-andrew-j-wakefield-bezcitna-bezohladnost-callous-disregard-0-podakovanie-predhovor-predslov-preco-osoby-a-obsadenie-uvod/

 35. Marie Says:

  jéééé promiň,samozřejmě 🙂

 36. Marie Says:

  Tak podíval jsi se na to?

 37. Pavel Vlašánek Says:

  Vidíš, úplně jsem zapomněl napsat. Koukal jsem hned jak jsi mi to posílala a můj závěr je víceméně stejný. Wakefield se obhajuje, cítí se jako oběť a kauzu svaluje na dezinterpretaci studie novináři. S tím nemám problém souhlasit. Podle mě se Wakefield opravdu dostal do nepříjemného kolotoče a to ne tak docela svou vinou. To víceméně píšu v článku.

  Ovšem nerozumím tvému komentu. I kdyby měl Wakefield ve všem pravdu, i kdyby nelhal, tak co? Ta „hypotéza“ je vyvrácená. Prokázal se pravý opak. Jeho studie tak, i kdyby byla správně, je jen „statistickou chybou“.

  Wakefield je možná oběť, ale jeho kniha podle mě nic nemění na tom, že hypotéza neplatí.

  (ale nečetl jsem ji celou, pokud uvádí nové důkazy, které můžou být zajímavé v porovnání s tou řadou studií po něm, můžeš mě odkázat)

 38. Marie Says:

  Víš Pavle, momentálně čtu knížku od Alexandra Kotoka, to je ruský lékař Očkování v otázkách a odpovědích pro přemýšlející rodiče a velmi dobře v ní popisuje manipulace s daty,čísly,fakty a studiemi.
  Od toho,kdy se do studií dané vakcíny dostanou děti jen zdravé bez žádných kontraindikací ač v běžném životě to takto nefunguje q očkování je plošné. Nebo kdy se třeba srovnávají očkované versus neočkované kdy se vyberou sice neočkované,ale ty které nemohly být očkované kvůli nějaké indispozici-logicky děti nemocné a tudíž opět nesrovnatelné.
  Kdy třeba vakcína a její účinky se sledovaly 4 dny a pak byla vakcína shledána v pořádku.
  Asi si takhle narychlo nedokáži vzpomenout na vše co zmiňuje,jak= praktiky se dějí.
  Proto se na mě nezlob,ale nevěřím tvrzení,že očkování autismus nevyvolá-neříkám,že způsobí. A nejde jen o autismus,ale i jiná autoimunitní a chronická onemocnění,kdy prostě ty látky obsažené v injekci dítko nezvládne. Mluvíme o dětech,které mají nějaké genetické předpoklady,skryté vady. A ty jsou pak poškozeny tím plošným očkováním.
  Včera jsem mluvila s maminkou,které její dítě očkovala pediatra v 6 týdnech hexacimou a druhou dávku dostalo dítko v deseti týdnech. A tohle se děje-děti pořádně neznají rodiče natož pediatr a očkují a to ještě dřív než vlastně smí 🙁

 39. Pavel Vlašánek Says:

  Klidně můžeš vědu rozporovat, popírat, neuznávat její výsledky… ale nic tím nezměníš na faktu jak je to s ní doopravdy. Jestli myslíš, že se studie (takto obecně) nedají brát vážně a nechceš ani brát informace odborníků, tak prosím.

  Akorát nevím, proč si vybíráš právě takovou literaturu. Kdo je ten doktor? Kolik má odborných publikací a článků na téma očkování? Koukala jsi?

  Jen tak obecně – co tebe a ostatní tak vábí na pracech teoretiků a laiků, přičemž ignorujete odborné informace a odborníky celkově, to by mě vážně zajímalo 🙂 Proč se místo výukových materiálů imunologie, případně lékařských knih, začítáte do webů, blogů a knih gaučáků, co vakcíny a laboratoř viděli možná tak v televizi?

  To, že ne všichni lékaři jsou rozumní, je samozřejmě fakt. Ještě, že si ho můžeme každý vybrat a případně změnit.

 40. Marie Says:

  Ty osobně neustále rozporuješ práce a studie,které se tobě nehodí. A ostatní ,které se ti hodí jsou pro tebe dobré. Takhle se nedá ale pracovat. Na každé práci lze najít nějaký ten vroubek,ty ho ale hledáš jen na pracech,které ti rozporují teze,že očkování je v pořádku.
  Vybrat si jistě můžeme,ale pokud se o problematiku nezajímáme,pak slepě důvěřujeme lékaři,že to s námi myslí dobře. Takže kolikrát se člověk to,že je lékař neschopný dozví až na něm napáchá škody…
  Není špatný lékař ten kdo nepublikuje věděcké práce. Tohle není dobré kritérium na slovo dobrý versus špatný

 41. Pavel Vlašánek Says:

  Neřekl bych nehodí, mi je to naopak víceméně jedno. Očkování řešit tak jako tak prakticky nemusím. A sama přece víš, že jsem už před nějakým tím rokem vyzýval a hledal studie, které jsou kvalitní a podporují antivax. Máš ale pravdu, že jsem zatím příliš neřešil stranu zastánců a jejich argumentaci. Možná to někdy zkusím, ale už jsem psal tolikrát, že se něčemu budu věnovat a rozepíšu do článku (což se nakonec nestalo), že to vůbec neslibuji.

  Kvalitu lékaře určitě neurčuje vědecký titul, ale pokud chce někdo psát o vědě, považoval bych za vhodné psát to z hlediska praxe. Tudíž psát to jako vědec a ne teoretik, který si jen myslí jak to ve vědě chodí a nikdy si nezkusil nic publikovat.

 42. Petr Says:

  „Teorie Dr. Wakefielda je vyvrácena. Ne nepotvrzena, ale vyvrácena. “ To přece není pravda. Byla jen opakovaně nepotvrzena, nikoliv vyvrácena.

 43. Pavel Vlašánek Says:

  Co si přesně představujete pod „vyvrácená“?

 44. Petr Says:

  Že je bylo nezvratně zjištěno, že je neplatná. Neboli že další studie na toto téma jsou naprosto zbytečné.

 45. Pavel Vlašánek Says:

  Jen bych z vašeho textu vyloučil to „naprosto“, možná by to mohlo znít až příliš fatalisticky.

  S Wakefieldovou hypotézou se to má tak, že to ani vlastně žádná hypotéza není. Existoval pilíř (jeho studie), který se ovšem zbortil a my jsme tedy ve stavu jako by nikdy nic takového nenapsal. Čistě technicky – není to tak, že by jsme ji museli vyvracet způsobem jakým se to dělává, protože prostě ani neexistuje. Je to na úrovni myšlenky a nápadu, pro který není vědecký podklad.

  Přesto však vznikla celá řada studií, která navrhovaný vztah (z hlediska korelace) prokázala za neplatný. Prostě tam žádná není. O kauzalitě se tím pádem vůbec nedá hovořit a proto jsem napsal text vámi citovanou větu.

  Je třeba si uvědomit, že vyvrácení myšlenky, pro kterou ani její autor nemá podklad a důkazy, je na jiném levelu, než vyvracet opravdu kvalitní a dobře zpracovanou hypotézu. Přirovnal bych to k Russelově čajové konvici.

 46. Petr Says:

  Nezlobte se, ale teď mi to přestalo dávat smysl úplně. Souhlasím s vámi, že by se to mělo nazývat hypotéza. Nicméně pokud její existenci popíráte, pak je váš článek i diskuzní příspěvky jaksi bezsmyslné. Váš článek, a to včetně nadpisu, obsahuje 22x odkaz na Wakefieldovu hypotézu (resp. slovo hypotéza), dvakrát ji dokonce přímo formulujete.
  Neboli stále platí, že vaše tvrzení „Teorie Dr. Wakefielda je vyvrácena. Ne nepotvrzena, ale vyvrácena.“ je neplatné, i když v něm nahradíme slovo Teorie za Hypotéza.

 47. Pavel Vlašánek Says:

  Myslím, že problém nastává v různé interpretaci synonymních slov. Vědecká komunita používá některé výrazy jinak, než zbytek populace. Právě „teorie“ a „hypotéza“ jsou toho krásným příkladem. Můj text je myšlen normálně a lidsky, bez oněch vědeckých smyslů. Domnívám se, že kdybych jej napsal odborně a s odborně míněnými výrazy, byl by pro mnohé téměř nepochopitelný. Nedoporučuji tedy pitvat jej a kousek po kousku bezkontextově vyhodnocovat.

  Pokud vám příklad s čajovou konvičkou přijde nedostatečný, můžeme zkusit černou labuť. Hypotéza: „všechny labutě jsou bílé“, může být vyvrácena zpozorováním jediné černé. Když tedy řeknu: něco způsobuje něco (aniž bych vysvětlil jak a proč!) stačí ukázat, že mezi „něčím“ a „něčím“ není statistický vztah. A v tomto případě to bylo ukázáno už snad nesčetněkrát.

 48. Petr Says:

  Já váš článek nijak nepitvám kousek po kousku ani bezkontextově nevyhodnocuji, jen jsem reagoval na vaše tvrzení a používal jsem slova ve stejném významu jako původně vy. Nijak jsem na rozdíl od vás význam slova teorie ani hypotéza neměnil ani nezpochyňoval. Ale hlavně o ta dvě slova vůbec nešlo, šlo o slova nepotvrzena a vyvrácena, které sám správně stavíte do kontrastu. A studie zkoumající statistický vztah pouze nepotvrzují, nikoliv vyvracejí. Kdyby vyvraceli, pak by stačila jediná a nedělaly by se ty další. Ale protože nevyvracejí, dělají se, jak sám zmiňujete, třeba i nesčetněkrát.

 49. Pavel Vlašánek Says:

  Ale to víte, že se hypotézy vyvracejí. Ovšem i kdyby ne, tak čistě z hlediska logiky – po kolika negativních studiích byste považoval hypotézu za vyvrácenou? Přece nemá smysl bavit se o něčem donekonečna.

  Když si vymyslím: „existuje příčinná souvislost mezi sníženým výskytem ledních medvědů a nárůstem prodeje letních pneumatik“, po kolika studiích ukazujících opak byste byl ochoten uvěřit, že jde jen o blábol?

 50. Jan Vavrečka Says:

  To, že Wakefieldova studie je bez ohledu na své výsledky zcela marginální pro jakékoliv významnější závěry v dané oblasti – víme. To, proč z toho vznikla celosvětová senzace, je k pochopení již mnohem náročnější. (Ve zcela ekvivalentních případech jiných těžce závislých a zaujatých studií se nic takového nestalo.)

  To co pane P.V. nevíte, nebo jen děláte, že nevíte, je, že Nejvyšší soud Velké Británie již plně rehabilitoval nejbližšího spolupracovníka Dr. Wakefielda prof. J.-W. Smithe a to dokonce s velkou ostudou pro General British Medical Council, který svou kritiku obou lékařů, jejich společné práce a interpretace jejich výsledků vedl částečně podobně jako Vy. Ten rozsudek by Vás proto mohl zajímat.

  Vaše vyjádření, že to Wakefield dostal „nandané“, je kriticky nutné přehodnotit, a to ve světle faktů, které nelze popřít. Wakefildovi objektivně zůstalo „nadnáno“, protože utekl a nebránil se. Smith neutekl, bránil se – a vyhrál nad způsobem mj. právě takové vědecké kritiky této práce, který Vy prezentujete. Ano, můžete stále tvrdit, že Nejvyšší soud Velké Británie a soudce John Mitting, jsou trdla a pletou se. Vyloučit to nelze. Ve mně to ale vyvolává velké pochybnosti. Domnívám se, že jsou mé pochybnosti za těchto okolností legitimní a jsou vědecky korektní.

  Protože jste dosud nevěnoval nikdy podobně kritickou pozornost vědeckým pracím o které se opírá protistrana, jak Vám správně zde vytýká paní Marie, jsem rád, že si tuto práci dal pan Peter Tuhárský. Jeho šest článků o tom, jak se vlastně dospělo k celosvětovému vědeckému „poznání“, že očkování autismus nezpůsobuje, mne velmi překvapilo. Mnohé z těchto skutečností jsem vůbec nevěděl a neznal. Musím se přiznat, že bych docela uvítal, pokud byste svou míru nezávislé kritičnosti věnoval těmto jeho textům. Sám bych rád zjistil, co je na nich nepravda a co je v nich nekorektní dříve, než je přijmu v plné výpovědní hodnotě, kterou mají. Trošku se takového postupu sám u sebe zatím obávám.

  Máte možnost mne i ostatní přesvědčit, že se pan Tuhárský v jinak velmi precizně zpracovaných textech mýlí nebo že třeba lže. Ale pokud tak nečiní, měl byste se opravdu věnovat i té druhé straně. To by totiž byla poté stejná vědecká „verbež“.

  Pokud bych si mohl vsadit, poté extrémně kritický vědecký přístup vlastně ve většině případů klinických studií v medicíně povede ke zjištění, že hypotéza tímto nebyla spolehlivě prokázána. Poté zpochybňování výhradně studií a prací jedné zájmové strany, která se těmito nedostatky vykazuje úplně stejně jako strana druhá, není korektní již pouze z toho důvodu, že to mediálně poškozuje pouze obraz strany jedné (i když třeba úplně správně a důvodně!), ale chrání to mediální obraz strany druhé. A to už je politika a nikoliv nezávislý kritický přístup.

  Zvednete tedy hozenou rukavici a podíváte se kriticky na ty články pana Tuhárského? Měl byste.

  Jsou to články ze seriálu „Hovorme o vede“ čísla 14-19/2014 a naleznete je zde:
  http://www.rizikaockovania.sk/dok.html

  Váš názor by mne upřímně zajímal. Analytik jste velmi dobrý, podle mne ale pouze tam, kde chcete. Z tohoto omylu a příkrého hodnocení Vaší osoby mne ale můžete vyvést. Každý se můžeme v tom druhém mýlit.

  S pozdravem,
  JV

 51. Pavel Vlašánek Says:

  Zdravím pane doktore,

  upozorňuji, že jsem článek napsal více než před rokem. Z tématu jsem už tedy poněkud vypadl (navíc mě přestalo zajímat) a nejsem tak schopen kvalitně reagovat.

  Každopádně však hodnotím samotnou studii, Wakefieldova vlastní slova a výroky (viz. videa) a konstatuji, že se podle mého stal především obětí mediální štvanice. Přičemž popisuji i jeho střet zájmů (nevinný není a nebyl). Zároveň i zmiňuji řadu studií „z druhé strany“, tudíž ani nerozumím, proč v komentáři tvrdíte opak.

  Mohu ale vaši reakci postoupit kolegům diskutérům, třeba bude mít někdo chuť vyjádřit se.

 52. Kapitán Says:

  Kolego Vavrečko, skutečně se jen mýlíte, nebo se záměrně chcete mýlit?
  http://scienceblogs.com/insolence/2012/03/08/andy-wakefield-exonerated-because-john-w/

 53. Mirka Janků Says:

  No a co tahle antiwax videa? http://www.kanal22.cz/clanky/zdravi/ockovani-a-antikoncepce/vaxxed—nejnebezpecnejsi-dokumentarni-film-v-dejinach-lekarstvi–cz-a-sk-titulky-.html Ten příklad těch černošských dvojčat zní docela přesvědčivě, ne? + ty výhrady k metodice studie.

 54. Očkování a autismus - Pseudo.cz Says:

  […] Pavel Vlašánek, Ph.D.: Dr. Andrew Wakefield a jeho hypotéza (tucna.net, 30. červen […]

 55. Monika Says:

  není pravda to že Wakefield chtěl patentovat monovalentní vakcínu – to si vymyslelp.Deer. Patent chtěla lékarská fakulta na presnosový činitel – něco co funguje uplně jiným způsobem.

Leave a Reply